06 55 172 232

Algemene voorwaarden van: M-Mediate

(een handelsnaam van Retail Reflex BV)


Artikel 1. Definities

 • 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 • M-Mediate: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • M-Mediate is een handelsnaam van Retail Reflex B.V.; M-Mediate is gevestigd te (2811 HR) Reeuwijk, aan de Platteweg 32, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24342389. Klant / cliënt: de wederpartij in opdracht van wie M-Mediate werkzaamheden verricht dan wel met wie M-Mediate een overeenkomst aangaat;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen M-Mediate en de klant / cliënt.


Artikel 2. Algemeen

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen M-Mediate en de klant en voor alle werkzaamheden die M-Mediate uitvoert.
 • 2.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met M-Mediate voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
 • 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door M-Mediate vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 • 2.6. M-Mediate heeft het recht gedurende deze overeenkomst de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 • 2.7. Indien M-Mediate niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat M-Mediate het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen

 • 3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 • 3.2. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van M-Mediate binden M-Mediate niet.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 • 4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod van M-Mediate heeft aanvaard.
 • 4.2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan alle partijen ter beschikking gesteld.
 • 4.3. M-Mediate heeft het recht zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of een opdracht tussentijds te beëindigen, zonder dat een dergelijke weigering of beëindiging de klant het recht geeft op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 • 5.1. M-Mediate zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspannings-verplichting en geen resultaatsverplichting.
 • 5.2. M-Mediate zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • 5.3. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die aan M-Mediate door of vanwege de klant zijn toevertrouwd, wendt M-Mediate dezelfde zorg aan die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.
 • 5.4. M-Mediate heeft het recht de overeenkomst (deels) door een derde te laten uitvoeren.

Artikel 6. Verplichtingen van de klant

 • 6.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan M-Mediate aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Alle extra kosten die M-Mediate moet maken omdat de benodigde gegevens niet tijdig en/of niet volledig worden aangeleverd, komen voor rekening van de klant.
 • 6.2. De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het M-Mediate onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • 6.3. De klant vrijwaart M-Mediate voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 • 6.4. De klant zal M-Mediate en de natuurlijke personen die werkzaam zijn bij M-Mediate niet als getuige oproepen in een eventuele gerechtelijke procedure.
 • 6.5. De klant is gehouden M-Mediate onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 7. Prijzen en tarieven

 • 7.1. Vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.
 • 7.2. M-Mediate heeft het recht haar prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt 30 dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe prijzen of tarieven schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van de wijzigingen.
 • Indien de klant niet akkoord gaat met de wijziging, dan heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst tegen de dag waarop de nieuwe prijzen of tarieven in werking treden te ontbinden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 14 dagen nadat de klant op de hoogte is gesteld van de wijziging.

Artikel 8. Wijziging factuuradres of verhuizing

 • 8.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan M-Mediate mede te delen.

Artikel 9. Afzeggen van een afspraak

 • 9.1. De klant dient een met M-Mediate overeengekomen afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak af te zeggen. De klant dient een afspraak telefonisch af te zeggen. Wordt een afspraak door de klant minder dan 24 uur voor het tijdstip van de afspraak afgezegd, dan wordt het uurtarief van M-Mediate maal het aantal uren die voor de afspraak gereserveerd zijn aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 10. Wijzigen van de overeenkomst

 • 10.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • 10.2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal M-Mediate de klant hierover, indien mogelijk, van tevoren inlichten.

Artikel 11. Betaling

 • 11.1. De klant dient de van M-Mediate ontvangen facturen te betalen binnen 10 dagen na de factuurdatum. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
 • 11.2. Indien betaling in termijnen geschiedt, dan dient de klant uiterlijk op de overeengekomen betaaldata te betalen. Indien de klant niet overeenkomstig het overeengekomen betaalschema betaalt, dan is de klant in verzuim en is het totaal verschuldigde bedrag direct opeisbaar.
 • 11.3. M-Mediate kan van de klant een aanbetaling verlangen. Indien de klant de aanbetaling of een tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt, dan heeft M-Mediate het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag voldaan is. M-Mediate is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de klant lijdt door de opschorting. In geval van opschorting blijft de verplichting tot betaling van kracht.
 • 11.4. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.
 • 11.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van M-Mediate op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • 11.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
 • Pagina 4 van 6
 • 11.7. M-Mediate kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan M-Mediate verschuldigde bedragen betaald heeft.

Artikel 12. Klachten

 • 12.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de klant direct aan M-Mediate en in ieder geval binnen 8 dagen na dag dat de klacht is ontstaan kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat M-Mediate in staat is adequaat te reageren. Klachten die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.
 • 12.2. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert niet dat M-Mediate erkent dat de uitgevoerde werkzaamheden gebrekkig zijn.
 • 12.3. Na het indienen van de klacht dient de klant M-Mediate de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 • 12.4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal M-Mediate slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13. Ontbinding

 • 13.1. M-Mediate is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
 • 13.2. Voorts is M-Mediate bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • 13.3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het M-Mediate vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van zijn kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verjaring

 • 14.1. M-Mediate kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 • - een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
 • - enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 • 14.2. M-Mediate is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat M-Mediate is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 14.3. M-Mediate is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • 14.4. M-Mediate is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 14.5. Indien M-Mediate aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van M-Mediate beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van M-Mediate gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van M-Mediate beperkt tot het factuurbedrag althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking. Heeft de aansprakelijkheid betrekking op een duurovereenkomst, dan is aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in één maand aan de klant is gefactureerd.
 • 14.6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van M-Mediate of haar ondergeschikten.
 • 14.7. Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van M-Mediate. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 • 14.8. Indien de klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of uit deze algemene voorwaarden niet of niet volledig nakomt of indien de klant onrechtmatig jegens M-Mediate handelt, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die M-Mediate daardoor lijdt.

Artikel 15. Overmacht

 • 15.1. M-Mediate is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • 15.2. Onder overmacht dient o.a. te worden verstaan: staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden, verlies van gegevens, oorlog, waterschade, ziekte en persoonlijke omstandigheden met inbegrip van familieomstandigheden van de natuurlijke persoon die namens M-Mediate de overeenkomst uitvoert, tekortkomingen in de nakoming van door M-Mediate ingeschakelde derden.
 • 15.3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • 15.4. Voor zover M-Mediate ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is M-Mediate gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding

 • 16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 • 16.2. M-Mediate verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • 16.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, M-Mediate gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en M-Mediate zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is M-Mediate niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

 • 17.1. De klant vrijwaart M-Mediate voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 • 17.2. Tenzij M-Mediate en de klant schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft M-Mediate volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op materialen die M-Mediate aan de klant ter beschikking heeft gesteld.
 • 17.3. M-Mediate verleent aan de klant het recht om ter beschikking gestelde materialen uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de klant ter beschikking zijn gesteld, doch slechts nadat de klant aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.
 • 17.4. Eventuele naamsvermeldingen, logo's, e.d. op ter beschikking gestelde materialen mogen door de klant niet aangepast of verwijderd worden.

Artikel 18. Overdracht

 • 18.1. M-Mediate heeft het recht haar rechten en plichten jegens de klant over te dragen aan een derde. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 19.1. Op elke overeenkomst tussen M-Mediate en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 • 19.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en M-Mediate worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar M-Mediate gevestigd is.
   

 

M-Mediate helpt jullie oplossingen te verkennen, naar tevredenheid van beide partijen.
Pak geschillen tijdig aan en behoed je bedrijf voor onnodige schade.
Hoe kun je, ondanks de scheiding, jullie talenten zakelijk blijven benutten?

Contactformulier

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
*:
:

 

Velden voorzien van een * zijn verplicht in te vullen

M-Mediate   •   Ingrid van der Meer   •   info@m-mediate.nl    •   06 55 172 232

Leeghwaterstraat 25   •   2811 DT  Reeuwijk

Algemene voorwaarden    •   Privacyverklaring

   

 

M-Mediate
   •  
Ingrid van der Meer
   •  
info@m-mediate.nl
   •  
06 55 172 232
   •  
Leeghwaterstraat 25
   •  
2811 DT  Reeuwijk


 

Algemene voorwaarden
   •  
Privacyverklaring

 

 

 

© 2020 - 2024 M-mediate | Realisatie: De Goudse Wolf